FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

Regulamin promocji „Poleć Przyjaciela”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji prowadzonej pod nazwą „Poleć Przyjaciela” zwanej dalej „Promocją”, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 5481192629, REGON: 070707400 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 2.376.000,00 zł, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Fortuna.

1.2. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 23.03.2022 r. do odwołania.

1.3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.4.1. Polecający – osoba, która poleca innej osobie (Przyjacielowi) usługi Organizatora.

1.4.2. Przyjaciel – osoba, która otrzymała od Polecającego zaproszenie do skorzystania z usług Organizatora;

1.4.3 iKonto stałe – oznacza internetowe wirtualne konto Klienta, które jest zakładane przez Klienta w Fortunie po dokonaniu pełnej rejestracji oraz zakończonym procesie weryfikacji danych;

1.4.4. iKonto tymczasowe – oznacza internetowe wirtualne konto Klienta, które jest zakładane przez Klienta w Fortunie po dokonaniu rejestracji uproszczonej.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem pkt. 2.2.

2.2. Polecającym może być wyłącznie Klient Organizatora posiadających iKonto tymczasowe lub iKonto stałe do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet w Fortunie.

2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.4. Każdy uczestnik Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich przestrzegania.

2.5. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadamiPromocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Polecający otrzyma możliwość uzyskania bonusu w postaci 2800 punktów Fortuna Klub Plus (o wartości 20 zł) za każdego Przyjaciela (z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w pkt 3.3.), który:

3.1.2 dokona rejestracji iKonta bezpośrednio stałego za pomocą linka rejestracyjnego otrzymanego od Polecającego albo

3.1.2 dokona rejestracji iKonta tymczasowego bezpośrednio za pomocą linka rejestracyjnego otrzymanego od Polecającego oraz w okresie 28 dni od dnia rejestracji iKonta tymczasowego dokona rejestracji iKonta stałego.

3.2. Link rejestracyjny Polecający musi wygenerować po zalogowaniu się na iKonto na efortuna.pl, w zakładce „Moje Konto”, w zakładce „Poleć Przyjaciela”. Link należy skopiować i wysłać do osoby, którą chcemy zaprosić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dowolnego innego komunikatora

3.3. Każdy Klient (Polecajacy) może polecić usługi Fortuny na zasadach niniejszej Promocji i otrzymać możliwość uzyskania bonusu maksymalne 20 razy w roku kalendarzowym.

3.4. Możliwość aktywacji Bonusu zostanie przyznana Polecającemu w ramach jego iKonta do 14 dni roboczych od momentu spełnienia warunków do jego otrzymania

3.5. Bonus należy aktywować w zakładce „Moje Konto”, w terminie 7 dni od dnia przyznania prawa do jego uzyskania. W przypadku braku aktywacji we wskazanym terminie, prawo do uzyskania bonusu wygasa.

3.6. Otrzymany bonus na zasadach niniejszej Promocji, Klient może przeznaczyć jedynie na zawarcie zakładów wzajemnych (w tym zakładów na Wirtualne Sporty) u Organizatoralub wymienić na bonus w E-Shopie na efortuna.pl.

3.7. Bonus nie może zostać wypłacony przez Klienta i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną

3.8. Bonus może zostać wypłacony dopiero po dokonaniu jednokrotnego obrotu.

3.9. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

4. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

4.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w dowolnej formie.

4.2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji można ją zgłaszać drogą e-mail na adres: [email protected], podając imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, numer Klienta, rodzaju promocji, oraz treści żądania zawierającą dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.

5.2. Działania Polecającego nie mogą naruszać przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26), w szczególności w zakresie promocji i reklamy.

5.3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora, w szczególności Regulamin zakładów wzajemnych świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet organizowanych przez "FORTUNA online zakłady bukmacherskie" Sp. z o.o.

5.4. Regulamin Promocji oraz Regulamin, o którym mowa w punkcie 5.3. dostępny jest w sposób umożliwiający jego pobranie na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.efortuna.pl/cms/regulaminy