FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

REGULAMIN PROMOCJI „Happy Hours Gra bez podatku” obowiązujący od 09.07.2022 r. do odwołania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej dla klientów przez FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, posiadającej kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł, zwanej dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Happy Hours Gra bez podatku” zwanej dalej „Promocją”.

1.2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Promocja prowadzona będzie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych Fortuna z wyłączeniem terminali samoobsługowych oraz na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną.

1.4. Promocja dotyczy wybranych zakładów wzajemnych. Informacja o tym, czy zakład jest objęty Promocją publikowana jest przez Fortunę w komunikacji marketingowej na stronie www.efortuna.pl oraz widoczna jest w momencie tworzenia kuponu – przed postawieniem zakładu.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Udział w Promocji odbywa się automatycznie poprzez postawienie zakładu objętego Promocją. Promocja na etapie tworzenia kuponu oraz na etapie rozliczania kuponu może automatycznie zostać zastąpiona inną aktualną promocją z bonusem kursowym w zależności od tego, która z nich jest bardziej korzystna dla gracza.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Uczestnicy, którzy postawią zakład objęty Promocją otrzymają bonus kursowy (przelicznik kursowy) w wysokości 1,14.

3.2. Promocją objęte mogą być wyłącznie zakłady:

3.2.1. typu „AKO” składające się z dowolnych minimum trzech zdarzeń o minimalnym kursie 1.3 każdy;

3.2.2. zawarte w ramach oferty Prematch oraz Live.

3.3. Aby bonus został przyznany, warunki otrzymania bonusu muszą być spełnione również w momencie rozliczenia kuponu, co oznacza, iż po rozliczeniu wszystkich zdarzeń na kuponie następuje weryfikacja pod kątem zwrotów w zawieranych zdarzeniach. Jeśli na kuponie doszło do zmian (np. zwrotu z tytułu poszczególnych zakładów) i warunki konieczne do uzyskania bonusu przyznanego w momencie zawierania zakładu nie są spełnione, bonus nie zostanie udzielony.

3.4. Promocja nie łączy się z Superofertą, Hitem Dnia, Bonusami AKO Prematch 2022, Bonusami AKO Retail Prematch 2022, Bonusami AKO Retail Prematch FKP 2022, Fortuną na Start, pozostałymi promocjami typu Happy Hours oraz zakładem typu Bezpieczny, zakładem typu Maxikombi i zakładem typu Ekspert oraz promocjami podwyższającymi wygraną organizowanymi przez Fortunę.

3.5. Fortuna ma prawo odmówić przyjęcia lub wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenie bez podania przyczyny, jak również może pewną liczbę lub rodzaj zakładów dowolnie ograniczyć – zgodnie z postanowieniami Regulaminu zakładów wzajemnych organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o. (w przypadku zakładów zawieranych w Punkach przyjmowania zakładów) lub Regulaminu zakładów wzajemnych świadczonych droga elektroniczną przez sieć Internet organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o. (w przypadku zakładów zawieranych przez sieć Internet).

3.6. Do Promocji nie zaliczają się zakłady zawarte na Wirtualne Sporty.

3.7. W przypadku skorzystania z opcji „Early Cash Out” bonus nie zostaje przyznany.

3.8. Promocja może obejmować jedynie zakłady zawierane za gotówkę, kartą lub za punkty FKP („Darmowe Zakłady”).

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie zakładów wzajemnych organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o. (w przypadku zakładów zawieranych w Punkach przyjmowania zakładów) lub Regulaminie zakładów wzajemnych świadczonych droga elektroniczną przez sieć Internet organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o. (w przypadku zakładów zawieranych przez sieć Internet).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.

5.2. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Fortuna objętych Promocją i na stronie internetowej www.efortuna.pl.