FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

REGULAMIN PROMOCJI „Bonusy AKO Retail FKP 2022” obowiązujący od 10.01.2022 r. do odwołania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji organizowanej dla klientów przez FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, posiadającej kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł, zwanej dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Bonusy AKO Retail FKP 2022” zwanej dalej „Promocją”.

1.2 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Promocja prowadzona będzie wyłącznie w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów wzajemnych Fortunyz wyłączeniem terminali samoobsługowych.

1.4 Promocja obowiązuje od 10.01.2022 r. do odwołania.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów będących uczestnikami programu lojalnościowego „Fortuna Klub Plus” („FKP”).

2.3. Udział w Promocji odbywa się po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja na etapie tworzenia kuponu może automatycznie zostać zastąpiona inną aktualną promocją z bonusem kursowym w zależności od tego, która z nich jest bardziej korzystna dla gracza. („FKP”).

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a) odwiedzenie punktu przyjmowania zakładów wzajemnych Organizatora i okazanie karty FKP;

b) zawarcie w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych Organizatora zakładu AKO, składającego się z minimum4 zdarzeń na jednym kuponie, każde z kursem minimalnym, którego wysokość uzależniona jest od wysokości bonusu kursowego (minimalne kursy dla kuponów AKO określa Tabela nr 1) – wyłącznie w ramach konta FKP.

3.2. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji określone w podpunkcie 3.1. otrzymają bonus kursowy (przelicznik kursowy), którego wysokość uzależniona jest od liczby zdarzeń zawartych na kuponie. Wysokość bonusów kursowych przedstawia Tabela nr 1.

Liczba zdarzeń na kuponie

Bonus

Każde zdarzenie na kuponie z kursem min.

1-4 - -
5 +7% 1.30
6 +10% 1.30
7 +15% 1.30
8 +20% 1.30
9 +25% 1.30
10 +30% 1.30
11 +35% 1.30
12 +35% 1.30
13 +45% 1.30
14+ +50% 1.30

3.3. Aby bonus kursowy został przyznany, warunki otrzymania bonusu kursowego muszą być spełnione również w momencie rozliczenia kuponu, co oznacza, iż po rozliczeniu wszystkich zdarzeń na kuponie następuje weryfikacja pod kątem zwrotów w zawieranych zdarzeniach. Jeśli na kuponie doszło do zmian (np. zwrotu z tytułu poszczególnych zakładów) i warunki konieczne do uzyskania bonusu przyznanego w momencie zawierania zakładu nie są spełnione, zostanie zweryfikowane, czy zostały spełnione warunki innego, niższego bonusu zgodnie z wartościami przedstawionymi w Tabeli nr 1. Jeżeli warunki niższego bonusu będą spełnione, zostanie przypisany niższy bonus. Jeśli warunki konieczne do uzyskania niższego bonusu nie są spełnione, bonus nie zostanie udzielony.

3.4. Promocja obejmuje wyłącznie na zakłady zawarte w ramach oferty Prematch.

3.5. Promocja nie łączy się z Superofertą, Hitem Dnia, Bonusy AKO Online 2022, Bonusy AKO Retail 2022, Happy HoursGra bez podatku 2022, Fortuną na Start oraz zakładem typu Bezpieczny, zakładem typu Maxikombi i zakładem typu Ekspert oraz promocjami podwyższającymi wygraną organizowanymi przez Fortunę.

3.6. Fortuna ma prawo odmówić przyjęcia lub wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenie bez podania przyczyny, jak również może pewną liczbę lub rodzaj zakładów dowolnie ograniczyć – zgodniez postanowieniami Regulaminu zakładów wzajemnych organizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o.

3.7. Do Promocji nie zaliczają się zakłady zawarte na Wirtualne Sporty.

3.8. W przypadku skorzystania z opcji „Early Cash Out” bonus nie zostaje przyznany.

3.9. Promocja obejmuje jedynie zakłady zawierane za gotówkę, kartą lub za punkty FKP („Darmowe Zakłady”).

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Zakładów Wzajemnych organizowanych przez „FORTUNA Online Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sięodpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązująceu Organizatora.

5.1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Fortuna objętych Promocją i nastronie internetowej www.efortuna.pl.