FORTUNA

Android aplikacja

Live chat Rozpocznij chat
Masz wiadomość Rozpocznij chat

REGULAMIN PROMOCJI „Bonusy AKO Online 2022” obowiązujący od 10.01.2022 r. do odwołania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji organizowanej dla klientów przez FORTUNA online zakładybukmacherskie Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisanej doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629,REGON: 070707400, posiadającej kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł, zwanej dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej podnazwą „Bonusy AKO Online 2022” zwanej dalej „Promocją”.

1.2 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Promocja prowadzona będzie na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną.

1.4 Promocja obowiązuje od 10.01.2022 r. do odwołania.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Udział w Promocji odbywa się automatycznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.Promocja na etapie tworzenia kuponu może automatycznie zostać zastąpiona inną aktualną promocjąz bonusem kursowym w zależności od tego, która z nich jest bardziej korzystna dla gracza.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie zakładu AKO, składającego się z minimum 5 zdarzeń najednym kuponie, każde z kursem minimalnym, którego wysokość uzależniona jest od wysokości bonusukursowego (minimalne kursy dla kuponów AKO określa Tabela nr 1).

3.2. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji określone w podpunkcie 3.1. otrzymają bonus kursowy (przelicznikkursowy), którego wysokość uzależniona jest od liczby zdarzeń zawartych na kuponie. Wysokość bonusówkursowych przedstawia Tabela nr 1.

Liczba zdarzeń na kuponie

Bonus

Każde zdarzenie na kuponie z kursem min.

1-4--
5 +7%1.3
6 +10%1.3
7 +15%1.3
8 +20%1.3
9 +25%1.3
10 +30%1.3
11 +35%1.3
12 +35%1.3
13 +45%1.3
14+ +50%1.3

3.3. Aby bonus kursowy został przyznany, warunki otrzymania bonusu kursowego muszą być spełnione również wmomencie rozliczenia kuponu, co oznacza, iż po rozliczeniu wszystkich zdarzeń na kuponie następuje weryfikacjapod kątem zwrotów w zawieranych zdarzeniach. Jeśli na kuponie doszło do zmian (np. zwrotu z tytułuposzczególnych zakładów) i warunki konieczne do uzyskania bonusu przyznanego w momencie zawieraniazakładu nie są spełnione, zostanie zweryfikowane, czy zostały spełnione warunki innego, niższego bonusu zgodniez wartościami przedstawionymi w Tabeli nr 1. Jeżeli warunki niższego bonusu będą spełnione, zostanie przypisanyniższy bonus. Jeśli warunki konieczne do uzyskania niższego bonusu nie są spełnione, bonus nie zostanieudzielony

3.4. Promocja obejmuje wyłącznie na zakłady zawarte w ramach oferty Prematch.

3.5. Promocja nie łączy się z Superofertą, Hitem Dnia, Happy Hours Gra bez podatku 2022, Bonusy AKO Retail 2022,Bonusy AKO Retail FKP 2022, Fortuną na Start oraz zakładem typu Bezpieczny, zakładem typu Maxikombi izakładem typu Ekspert oraz promocjami podwyższającymi wygraną organizowanymi przez Fortunę.

3.6. Fortuna ma prawo odmówić przyjęcia lub wstrzymać przyjmowanie zakładów na jakiekolwiek zdarzenie bezpodania przyczyny, jak również może pewną liczbę lub rodzaj zakładów dowolnie ograniczyć – zgodniez postanowieniami Regulaminu zakładów wzajemnych świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internetorganizowanych przez Fortuna online zakłady bukmacherskie spółka z o.o.

3.7. Do promocji nie zaliczają się zakłady zawarte na Wirtualne Sporty.

3.8. W przypadku skorzystania z opcji „Early Cash Out” bonus nie zostaje przyznany.

3.9. Promocja obejmuje jedynie zakłady zawierane za gotówkę, kartą lub za punkty FKP („Darmowe Zakłady”).

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie zakładówwzajemnych świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet organizowanych przez „FORTUNA Online ZakładyBukmacherskie” Sp. z o.o.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sięodpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązująceu Organizatora.

5.1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów Fortuna objętych Promocją i nastronie internetowej www.efortuna.pl.